Què és una Auditoria del sistema APPCC
Imatge de Philip Neumann a Pixabay

Què és una auditoria?

De manera general, una auditoria és un conjunt d’activitats sistemàtiques, independents i documentades per a obtenir evidències objectives que ens permetran conèixer quin grau de compliment tenim respecte a uns criteris de referència.

Tipus d’auditories:

Auditoria de primera part o auditoria interna. Es realitza per o en nom de la pròpia organització amb finalitats internes, com per exemple la millora del sistema.

Auditoria de segona part. Es realitza  per a avaluar una part externa que té interès per a l’organització, com per exemple les auditories als proveïdors, serveis subcontractats, etc.

Auditoria de tercera part. Tipus d’auditoria realitzada per organitzacions auditores independents i externes, que proporcionen la certificació de que es compleix una norma de referència.  

Tant l’auditoria de segona part, com la de tercera part, són auditories externes.

Què és una auditoria de seguretat alimentària o del Sistema APPCC?

Segons la definició anterior, l’auditoria de Seguretat Alimentària és per tant, el conjunt d’activitats sistemàtiques, independents i documentades que realitzarem per a obtenir evidències objectives (com per exemple els registres) que ens permetran conèixer si s’estan complint els criteris de  Seguretat Alimentària establerts en el nostre sistema APPCC.

Per a saber més sobre el sistema APPCC entra en el següent enllaç: Sistema APPCC

Per què és important l’auditoria de Seguretat Alimentària o del sistema APPCC?

Es tracta d’una part fonamental del sistema APPCC, ja que un dels principis establerts en el Codex Alimentarius requereix l’establiment de procediments de comprovació per a confirmar que el sistema APPCC funciona eficaçment. L’auditoria de Seguretat Alimentària és una de les eines de què disposarem per a comprovar el correcte funcionament del sistema APPCC.

Quins són els tipus d’auditories de Segurtat Alimentària o del sistema APPCC?

L’auditoria de primera part o auditoria interna: És l’auditoria portada a terme internament, encarregada per la pròpia empresa per a avaluar el compliment del sistema APPCC, detectar les mancances i trobar les solucions.   

Exemple d’auditoria interna del sistema APPCC: L’auditoria anual de revisió del sistema realitzada per professional qualificat.

L’auditoria de segona part (externa): És l’auditoria que és realitza a terceres parts i que són del nostre interès. És el tipus d’auditoria que ens permetrà avaluar els serveis contractats contractats. 

Exemple d’auditoria de segona part del sistema APPCC: Són les auditories que fem als nostres proveïdors de productes, les auditories a l’empresa que ens fa el control de plagues o al nostre subministrador de d’envasos. Les auditories dels clients també són auditories de segona part.

L’auditoria de tercera part (externa): És el tipus d’auditoria que haurem de contractar a un organisme autoritzat per a que certifiqui el nostre sistema de gestió de seguretat alimentària.

Exemples d’auditories de tercera part del sistema APPCC: Les auditories que certifiquen el compliment d’una norma voluntària com ara IFS, BRC o FSSC 2200 entre d’altres. Encara que el sistema APPCC és d’obligat compliment per a les empreses de la indústria alimentària, també hi ha organitzacions que certifiquen el compliment del sistema APPCC.

Quan es requereix una auditoria de Seguretat Alimetària o del sistema APPPCC?

  • Abans d’implantar el sistema és convenient realitzar una auditoria prèvia de diagnòstic
  • Un cop implantat el sistema es pot realitzar una auditoria inicial de verificació per a comprovar el seu correcte funcionament
  • Quan s’introdueixin processos o productes nous, caldrà una auditoria de verificació
  • Anualment per a mantenir el sistema i realitzar el seu seguiment: auditoria de seguiment

A banda de realitzar auditories de tot el sistema APPCC de vegades també pot resultar útil realitzar auditories només d’una part del sistema.

Exemples d’auditories d’una part del sistema: Les d’auditories de traçabilitat i les auditories d’etiquetatge.

En què consisteix una auditoria de Seguretat Alimentària o del sistema APPCC?

En una auditoria del sistema APPCC, es revisen totes les parts del sistema de gestió:

– S’inicia amb una revisió documental prèvia a l’auditoria

– Es comprova i confirma in situ els diagrames de flux que figuren en el pla APPCC

– Es fa una comprovació de la prevenció de la contaminació encreuada

– Es revisen i comproven tots els plans de prerequisits

– Es comprova l’establiment dels punts crítics i el seu control 

– I finalment es fa una comprovació dels procediments de documentació i dels registres

Numa Consultors ofereix  serveis d’auditoria adaptades a les teves necessitats. Consulta’ns sense compromís.

Compartir

1 Comment

  1. Pingback: Assessorament sistema APPCC i Programes de Prerequisits

Comments are closed.