Curs Manipuladors Aliments
Imatge de Free-Photos a Pixabay

Qui és el manipulador d’aliments?

Segons el document Principis Generals d’Higiene dels aliments del Codex Alimentarius un manipulador d’aliments és tota persona que manipula directament els aliments envasats o sense envasar, els equips i estris utilizats per a els aliments o les superfícies que entren en contacte amb els aliments i que, per tant, s’espera que cumpleixin els requisits d’higiene dels aliments.

Per exemple, es considera manipulador d’aliments totes aquelles persones que tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. 

Formació i capacitació del manipulador d’aliments. 

La capacitació i la supervisió adequades en matèria d’higiene de totes les persones que intervenen en operacions relacionades amb els aliments contribueixen a assegurar la innocuïtat dels aliments i la seva idoneïtat per al seu consum. Una bona higiene dels manipuladors d’aliments, prevé possibles malalties contagioses que es podrien transmetre a través dels aliments. 

En conseqüència, la capacitació en higiene dels aliments és fonamental per a el sector alimentari. Tot el personal haurà de tenir els coneixements i capacitats necessàries d’acord a la seva funció i responsabilitat garantint d’aquesta manera una manipulació d’aliments en condicions higièniques i segura.

Responsabilitat del operador de l’empresa alimentària.

Tant el Reglament (CE) 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, així com també l’esmentat document del Codex Alimentarius expressen explícitament que:    

  • L’operador de l’empresa alimentària és el principal responsable de la seguretat alimentària.
  • Els operadors d’empreses alimentàries hauran de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestió d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral.

Si ets l’operador d’una empresa alimentària (com per exemple, indústria, restauració, venda a consumidor final, etc.) no te la juguis.

Numa Consultors ofereix una amplia gama de cursos a mida que et donaran tranquil·litat i t’ajudaran a aconseguir els objectius de Seguretat Alimentària exigits per la normativa. 

Cursos de manipulador d’aliments

Compartir