gestió no conformitats iso 17025 part 2 incidències
Pixabay: Republica

Fa un temps vam publicar el primer post sobre Gestió de les No conformitats amb l’objectiu de tractar alguns punts de la Norma UNE-EN ISO 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, perquè us fos d’utilitat durant la seva implementació en el vostre Laboratori.

Davant del gran numero de visualitzacions i consultes generades arran d’aquesta publicació, anem a profundir una mica més sobre aquest tema; en concret ens centrarem en el tema de les incidències, de gestió més senzilla però no menys important.

 

Incidències

Fent una mica de recordatori, la norma UNE-EN ISO 17025:2017 sobre ”Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” parla en el punt 7.10 dels Treballs no conformes.

Primerament, podríem definir Treball no conforme com aquella situació generada durant les activitats del Laboratori que té com a conseqüència un no compliment amb els propis procediments o amb els requisits pactats amb el client. En aquests casos, i així ho indica la norma, el Laboratori ha d’estar preparat i ha de saber com actuar davant d’aquestes situacions.

Algunes d’aquestes situacions no requeriren cap acció correctiva (molts laboratoris les anomenen incidències per a diferenciar-les de les No conformitats), però això no significa que no siguin avaluades (crítica?), gestionades (com actuar?) i documentades (puntual o repetitiva?).

 

Avaluació

Davant d’un Treball no conforme , el primer que haurem de fer és avaluar la situació per classificar-la com a incidència o com a No conformitat. Aquesta primera etapa és molt important ja que en funció d’aquesta classificació, queda definit el seu tractament posterior,  la qual cosa repercutirà directament en la bona eficàcia de l’activitat del Laboratori.

Per a poder realitzar aquest primer pas hem de pensar en les seves conseqüències i en la seva gravetat, és a dir, si es pot qüestionar la validesa dels resultats analítics i posar en dubte la competència tècnica del Laboratori.

Habitualment la gestió dels Treballs no conformes està encomanada al responsable de Qualitat del Laboratori, però en aquest cas ha de col·laborar molt estretament amb el Responsable Tècnic quan aquest Treball no conforme afecti a requisits tècnics.

 

Gestió

Tal i com indicàvem en la nostra primera publicació, el tractament i gestió del Treball no conforme serà molt diferent si es tracta de una incidència o d’una No conformitat.

En el cas de les incidències, la seva gestió i tractament requerirà que ens centrem en la pròpia desviació únicament, i simplement corregir-la. Repetir l’anàlisi d’un control intern, reajustar un pH-metre, corregir un error en un informe d’anàlisis degut a un error durant el traspàs del resultat,… serien exemples típics de com corregir algunes de les incidències que solen  aparèixer en els laboratoris en el seu dia a dia.

Sempre i quan un anàlisi posterior no ens indiqui la repetibilitat de la incidència, aquesta desviació la podem donar per arreglada, i no hauríem de dedicar-li més temps.

 

Registre

La manera de documentar aquest procés dependrà de cada Laboratori, podent ser tant senzilla com vulguem.

A continuació, es mostra un exemple de registre per a documentar les incidències:

Data

Detectada per

Descripció incidència

Acció

Realitzada per

     
     
     

Òbviament aquest registre pot ser en format en paper o electrònic, i s’anirà alimentant amb les incidències que es vagin produint durant l’activitat del Laboratori.

Periòdicament aquest registre ha de ser revisat pel Responsable de Qualitat i/o Tècnic per a verificar que s’inclou tota la informació necessària i està suficientment clara; d’aquesta forma es podrà avaluar també les possibles repeticions de les incidències, i prendre les acciones que calguin en cas necessari. A més a més, realitzar-les en Excel ens permetrà extreure molta informació sobre el tipus d’incidències generades.

 

Maria Fernández

Auditora i Consultora de Sistemes de Gestió

 

Numa Consultors estem per ajudar-te a prendre les decisions més adequades i facilitar la implantació de la norma UNE-EN ISO 17025  als laboratoris oferint un Servei de consultoria i auditories.  

 

 

 

Compartir