Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per NUMA Consultors. Podeu contactar amb NUMA Consultors mitjançant la direcció de correu electrònic info@numaconsultors.cat.
L’usuari accedeix a aquest lloc web de manera voluntària. L’accès i navegació pel web implica l’acceptació i coneixement de les advertències legals, condicions i termes d’ús del mateix.

Política de privacitat i protecció de dades

L’usuari queda informat i accepta que l’accés al web no suposa el pactament d’una relació comercial amb NUMA Consultors. 

Segons la normativa vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal, informem a l’usuari dels següents punts:

Les dades personals aportades per l’usuari com a conseqüència de la navegació pel web i/o mitjançant formularis de recollida de dades seran incorporats a un fitxer responsabilitat de NUMA Consultors, amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta i/o petició.  

De la mateixa manera, l’usuari autoritza el tractament de les seves dades per a estar informat per mitjans electrònics dels productes i serveis que poden ser del seu interès.

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Per a fer-ho, s’haurà de comunicar via mail a la direcció de correu electrònic info@numaconsultors.cat

Cessió de dades a tercers

NUMA Consultors no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.  

Contingut del lloc web i enllaços

NUMA Consultors no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix a aquests o els utilitzi.

NUMA tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços o links del web de NUMA Consultors La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa.

L’empresa es reserva el dret de realitzar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al web. Això és canviar, eliminar o afegir tant continguts i serveis que s’ofereixen mitjançant la plataforma com la forma en que aquests es presenten o localitzen als seus servidors.

NUMA Consultors no es fa responsable dels possibles errors que es puguin produir com a conseqüència del mal ús dels sistemes de informació de l’usuari. A més, no es fa responsable dels possibles danys causats per virus o altres elements, documents o arxius tractats per l’usuari al web de NUMA Consultors.

Canvis en l’avís legal

Aquest avís legal podrà ser modificat en funció d’exigències legislatives o reglamentàries. Per això, s’aconsella als usuaris que el visitin de forma periòdica.

Aviso legal

Este sitio web ha sido creado por NUMA Consultors. Podéis contactar con NUMA Consultors mediante la dirección de correo electrónico info@numaconsultors.cat.
El usuario accede a este sitio web de forma voluntaria. El acceso y la navegación por la página web implica la aceptación y el conocimiento de las advertencias legales, condiciones y términos de uso del mismo. 

Política de privacidad y protección de datos

El usuario queda informado y acepta que el acceso a la página web no supone el pacto de una relación comercial con NUMA Consultors. 

Según la normativa vigente sobre la protección de datos de carácter personal, informamos al usuario de los siguientes puntos:

Los datos personales aportados por el usuarios como consecuencia de la navegación por la web y/o mediante formularios de recogida de datos serán incorporados a un fichero responsabilidad de NUMA Consultors, con la finalidad de dar respuesta a su consulta y/o petición.

De la misma forma, el usuario autoriza el tratamiento de sus datos para estar informado por medios electrónicos de los productos y servicios que pueden ser de su interés.

En cualquier momento el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos. Para ello, deberá comunicarlo vía email a la dirección de correo electrónico info@numaconsultors.cat

Cesión de datos a terceros

NUMA Consultors no realizará cesión de datos de los usuarios a terceros.

Contenido del sitio web y enlaces

NUMA Consultors no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de sus páginas web, siendo exclusiva responsabilidad del usuario que accede a estos o los utilice. 

NUMA tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenido en sitios web de terceros a los cuales se pueda acceder mediante enlaces o links desde la página web de NUMA Consultors. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad meramente informativa.

La empresa se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas a la página web. Esto es cambiar, eliminar o añadir tanto contenidos y servicios que se ofrecen mediante la plataforma como la forma en que estos se presentan o localizan en sus servidores.

NUMA Consultors no se hace responsable de los posibles errores que se puedan producir como consecuencia del mal uso de los sistemas de información del usuario. Además, no se hace responsable de los posibles daños causados por virus u otros elementos, documentos o archivos tratados por el usuario en el web de NUMA Consultors.

Cambios en el aviso legal

Este aviso legal podrá ser modificado en función de exigencias legislativas o reglamentarias. Por ello, se aconseja a los usuarios que lo visiten de forma periódica.