L’auditoria interna del sistema APPCC ens permetrà verificar si la implantació del sistema és realment eficaç i ens proporcionarà un coneixement de la situació real del nostre sistema de Seguretat Alimentària.

 Una auditoria és un conjunt d’activitats sistemàtiques, independents i documentades per a obtenir evidències objectives que ens permetin saber en quin grau es compleixen els criteris establerts.

L’auditoria interna del sistema APPCC ens permetrà conèixer entre d’altres:

  • El grau de compliment de la normativa.
  • Determinar els problemes derivats dels processos i definir les línies d’actuació per a les accions correctores.
  • Detectar els punts febles del sistema d’una manera proactiva.
  • I en general, millorar el sistema de gestió de Seguretat Alimentària i la imatge i la reputació de l’empresa.
  • És un dels requisits dels Principis Generals d’Higiene dels Aliments del Codex Alimentarius

Serveis d’auditoria


NUMA Consultors ofereix un servei d’auditories adaptat a la seva mida. Realitzem auditories de tot el sistema APPCC i també auditories d’una part del sistema.

Modalitat d’auditories: 

  • Auditoria del sistema APPCC i dels Plans de Prerequisits (és la més complerta)
  • Auditoria d’Etiquetatge de productes alimentaris
  • Auditoria de Manteniment i Calibratge d’equips
  • Auditories a Proveïdors
  • Auditories de Traçabilitat

Demani’ns quin tipus d’auditoria s’adapta millor a les seves necesitats. El podem ajudar.

Què és una auditoria de seguretat alimentària o del sistema APPCC?